1. Tussen partijen is overeengekomen dat op alle bestellingen toevertrouwd aan MOOBIEL
onderstaande voorwaarden van kracht zijn en integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Partijen
kunnen slechts bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst van onderstaande voorwaarden afwijken.
Alleen onderstaande voorwaarden gelden tussen partijen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden
vermeld op om het even welk ander geschrift.
2. Elke annulering van bestellingen door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits
schriftelijke aanvaarding door MOOBIEL. In geval van annulering is de klant een forfaitaire
vergoeding verschuldigd van 30 % van de prijs van de bestelde waren of de uit te voeren werken met
een minimum van € 125. Deze vergoeding dekt de vaste en/of variabele kosten en mogelijke
winstderving.
3. Behoudens tegenovergestelde bepalingen zijn alle prijslijsten en offertes vrijblijvend en zonder
verbintenis. Indien er een prijsovereenkomst is, behoudt MOOBIEL zich het recht deze aan te
passen aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur
ervan.
4. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve
niet bindend. Vertraging in de levering of de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete,
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Alle goederen reizen altijd op risico en gevaar van de klant.
6. Garantie op de geleverde waren is beperkt tot de garantie die wordt gegeven door de fabrikant.
7. Alle facturen van MOOBIEL zijn contant en netto betaalbaar waar de maatschappelijke zetel van
MOBIEL gevestigd is.
8. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur is het verschuldigde saldo van alle andere,
zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, zelfs bij toekenning van termijnen
van respijt. Hetzelfde geldt wanneer het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant is geschokt.
9. Vanaf de vervaldag brengen de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een intrest op aan 15 % per jaar. Daarenboven wordt in geval van gehele of
gedeeltelijke niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, het saldo verhoogd met
15 % met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.000. Alle inningkosten en protestkosten
zijn steeds ten laste van de klant.
10. De waren blijven eigendom van MOOBIEL tot de volledige betaling van hoofdsom, kosten en
intresten.
11. Wanneer de klant nalaat om zijn verbintenissen uit te voeren, wordt de overeenkomst van
rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, onverminderd de rechten van MOOBIEL op
schadevergoeding en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door MOOBIEL zal
hiervoor volstaan.
12. Alle klachten betreffende de geleverde waren en de uitgevoerde werken dienen aangetekend bij
MOOBIEL te worden ingediend binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn
worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen als algemeen aanvaard
beschouwd. Een klacht geldt niet als reden om betaling te schorsen of uit te stellen.
13. Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van
de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van MOOBIEL gevestigd
is.